Tạo tài khoản ví nạp game

- Trên điện thoại: Nên dùng tab ẩn danh hoặc UC Browser để đăng kí
- Video hướng dẫn ở cuối trang

Hướng dẫn nạp