Đăng nhập tài khoản ví game

Lưu ý: Sau khi đăng nhập và sử dụng xong thì nên thoát tài khoản
- Trên điện thoại: Nên dùng tab ẩn danh hoặc UC Browser để đăng nhập
- Tài khoản ví cũng là tài khoản game
Đăng nhập